یاغفار

اگر هنگامی که غیبت می کنیم بانک ها به طور خودکار اموال ما را از حسابمان برداشته و به حساب کسی که او را غیبت می کنیم واریز کنند...

بدون شک به خاطر حفظ اموالمان ساکت می شویم.

     آیا این اموال فانی در دنیای فانی از اعمال باقی ما در سرای باقی با ارزش تر و عزیزترند؟

/ 0 نظر / 31 بازدید