یاغفار

همانطور که خوردن شراب حرام است خوردن غصه هم حرام است و خوردن هیچ چیز مثل خوردن غصه حرام نیست...

اگر ما فهمیدیم که جهان دار عالم اوست دیگر چه غصه ای باید بخوریم؟!!! 

/ 0 نظر / 42 بازدید